• هدف اصلی شرکت کاویان صنعت بارثاوا، ارتقاء دانش فنی کارشناسان و کارکنان شرکت ها و سازمان های مختلف اجرائی و همکاری در اجرای امور و بالا بردن کيفيت کارهای در دست انجام در بخشهای مختلف واحدهای بهره برداری نفت، گاز، پتروشيمی و ديگر بخشهای تابعه فوق می باشد. بر همين اساس شرکت فعالیت های خود را در زمینه های تفکيکی و ترکيبی خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی، تحقيقات، مطالعات و انجام توجيه فنی و اقتصادی طرح ها، تعيين خط مشی های HSE و تضمين کيفيت، طراحی تفصيلی، مهندسی خريد و تأمین کالا و تجهيزات صنعتی، آموزش پرسنل و مديران، همچنين ارائه خدمات مديريت پيمان در کليه طرح های صنعتی آغاز نموده است.